DISCLAIMER

Disclaimer

Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Romana Zwang is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Romana Zwang of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Romana Zwang.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Romana Zwang

Slotlaan 128

2902 AN Capelle aan den IJssel

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Romana Zwang geen controle heeft.
Romana Zwang draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

 

 

Privacy Statement

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Romana Zwang de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Cookies

Romana Zwang registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Romana Zwang de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren op Romana Zwang

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden alleen gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken en worden niet opgeslagen. De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. 

U heeft het recht:

 • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
 • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
 • via ons contactformulier een klacht in te dienen 

* wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Bijvoorbeeld contactgegevens van onze actieve klanten voor bijvoorbeeld urgente servicemeldingen (spoedonderhoud of kwetsbaarheden bijvoorbeeld). Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.

 

Algemene voorwaarden Romana & FRIENDS

 1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden is: Romana Zwang, gevestigd te (2902 AN) Capelle aan den IJssel aan de Slotlaan 128, ingeschreven in het register van de kamer van koophandel onder nummer: 82756392, hierna te noemen: “Romana & FRIENDS”. 
 2. Romana & FRIENDS biedt retreats aan. Het betreft geen medische behandeling en Romana & FRIENDS doet geen medische claims. De activiteiten in het kader van de retreat zijn geheel vrijwillig en vrijblijvend. De deelnemer van een retreat is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid/lichamelijke conditie. 
 3. Een deelnemer (hierna ook te noemen: wederpartij) kan zo een retreat boeken en betalen via (de website van) Jezelf Helpen B.V. Romana & FRIENDS boekt de accommodatie waar de deelnemer zal verblijven en verzorgt de activiteiten van de retreat. Wat die accommodatie betreft het volgende:
 • huisdieren zijn niet toegestaan;
 • afval dient te worden gescheiden;
 • bij schade en/of ontevredenheid over de accommodatie dient de deelnemer direct contact op te nemen met Romana & FRIENDS;
 • alle door de deelnemer aan de accommodatie veroorzaakte schade dient door de deelnemer te worden vergoed;
 • de accommodatie dient netjes opgeleverd te worden door de deelnemer. De deelnemer is gehouden de eventuele kosten voor het schoonmaken te vergoeden, en is daarnaast een boete van € 50 verschuldigd aan Romana & FRIENDS.
 • De deelnemer heeft toegang tot de accommodatie op de dag van aankomst vanaf 17.00 uur. Indien de deelnemer op een eerder tijdstip toegang wil hebben tot de accommodatie, dan moet dat vooraf worden afgesproken met Romana & FRIENDS. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. De accommodatie dient op de dag van vertrek voor 12.00 uur te worden verlaten;
 • bij eventuele schade die de deelnemer leidt ten gevolge van de accommodatie, dient de deelnemer zich te wenden tot de eigenaar/verhuurder van de accommodatie, dus niet tot Romana & FRIENDS.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, fax, e-mail of bij deurwaardersexploot. 
 2. De toepasselijkheid van algemene of specifieke door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt door Romana & FRIENDS uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Romana & FRIENDS van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij op een overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten overeenkomst van toepassing zijn. 
 3. In geval van nietigheid of vernietiging of anderszins ongeldigheid van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nietige, vernietigde of ongeldige bepaling van de algemene voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of ongeldige bepaling. 
 4. Voor zover een overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van toepassing. 
 5. De aangeboden retreats zijn exclusief reis en vervoer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bekostigen, regelen en al het andere dat te maken heeft met reis en vervoer. 
 6. Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier (4) maanden verstrijken en de nakoming ervan door Romana & FRIENDS nog niet is voltooid, mag een stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren (zulks ter beoordeling van Romana & FRIENDS) worden doorberekend aan de wederpartij. Betaling van de prijsverhoging vindt plaats binnen de daarvoor door Romana & FRIENDS gegeven termijn. 
 7. Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is, indien sprake is van een handelsovereenkomst), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de wederpartij, welke kosten hierbij ingeval de wederpartij een ondernemer is door partijen bij voorbaat worden vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150 onverminderd de bevoegdheid van Romana & FRIENDS om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen. Ingeval de wederpartij een consument is, maakt Romana & FRIENDS inzake de buitengerechtelijke kosten aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voorzover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag gelegen na de dag van aanmaning door de wederpartij-consument wordt voldaan. 
 8. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Romana & FRIENDS op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Romana & FRIENDS jegens de wederpartij. Romana & FRIENDS is gerechtigd alle vorderingen op de wederpartij te verrekenen met iedere schuld die Romana & FRIENDS aan de wederpartij, dan wel aan met de wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben. Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door Romana & FRIENDS van een overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Romana & FRIENDS worden gebracht. 
 9. Op Romana & FRIENDS rust geen enkele verplichting indien de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens Romana & FRIENDS (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan. 
 10. Alle vorderingen van Romana & FRIENDS op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
  (a) indien na het sluiten van de overeenkomst aan Romana & FRIENDS omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van Romana & FRIENDS;
  (b) in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, liquidatie of faillissement van de wederpartij of – voor zover de wederpartij een natuurlijke persoon betreft – het op de wederpartij van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). 
 11. Annulering door de wederpartij moet altijd schriftelijk geschieden en is slechts mogelijk indien de wederpartij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt een redelijke vergoeding voor door de Romana & FRIENDS geleden verlies of gederfde winst te betalen, welke vergoeding wordt vastgesteld op 100% van de door de wederpartij aan Romana & FRIENDS verschuldigde vergoeding. Annulering geeft de wederpartij geen recht op nakoming van de geboekte retreat of terugbetaling van het reeds betaalde, maar kan hooguit leiden tot een voucher voor de wederpartij van een in financieel opzicht gelijkwaardige retreat. 
 12. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Romana & FRIENDS tegen hieruit voortvloeiende aanspraken van derden. 
 13. Indien Romana & FRIENDS voor de annulering van de overeenkomst al betalingen aan bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden heeft gedaan, moeten deze bedragen door de wederpartij per omgaande volledig aan Romana & FRIENDS worden betaald, ongeacht het moment van annulering. 
 14. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, vervallen rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van de wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens Romana & FRIENDS in verband met verleende diensten na twaalf (12) maanden na de datum waarop de wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén schriftelijke claim is neergelegd bij Romana & FRIENDS. 
 15. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, vervalt in het geval binnen de in artikel 16 vermelde termijn door de wederpartij een schriftelijke claim is neergelegd bij Romana & FRIENDS in verband met door haar verleende diensten iedere rechtsvordering dienaangaande van de wederpartij eveneens, indien Romana & FRIENDS niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de bevoegde rechter. 
 16. Ingeval de wederpartij een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of deels niet nakomt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Romana & FRIENDS het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij en/of haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, zonder dat Romana & FRIENDS tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Romana & FRIENDS toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die Romana & FRIENDS in deze gevallen op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 
 17. Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van (de onderneming van) de wederpartij of als de wederpartij zijn onderneming staakt of – voor zover de wederpartij een natuurlijke persoon betreft – als op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd of als de wederpartij niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Romana & FRIENDS het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Romana & FRIENDS tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van Romana & FRIENDS op volledige schadevergoeding. 
 18. Romana & FRIENDS is slechts aansprakelijk in geval er sprake is van opzet op grove schuld van de zijde van Romana & FRIENDS. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking schade tot het door Romana & FRIENDS aan de wederpartij gefactureerde bedrag. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  (a) vermogensschade, zoals – doch niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;
  (b) schade ontstaan door handelen of nalaten van de wederpartij of derden in strijd met door Romana & FRIENDS verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden;
  (c) schade als direct gevolg van door of namens de wederpartij aan Romana & FRIENDS verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie. 
 19. De wederpartij vrijwaart Romana & FRIENDS tegen alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door Romana & FRIENDS verrichte diensten, voor zover Romana & FRIENDS jegens de wederpartij voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn. 
 20. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die niet aan Romana & FRIENDS kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk en/of (m) transportvertraging. 
 21. In geval van overmacht heeft Romana & FRIENDS de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht situatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Romana & FRIENDS onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat Romana & FRIENDS gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Er zal geen geld gerestitueerd worden aan de wederpartij, maar er kan een voucher verstrekt worden. 
 22. Indien Romana & FRIENDS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 
 23. Op alle door Romana & FRIENDS gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In alle gevallen waarin een geschil zich voordoet, zullen beide partijen zich inzetten om dit goed op te lossen. Als intermediair kan Jezelf Helpen B.V. bemiddelen in het geschil. 
 24. Indien Romana & FRIENDS persoonsgegevens (zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘AVG’)) verwerkt of laat verwerken, dan zal Romana & FRIENDS met betrekking tot de verwerking van deze gegevens voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. Romana & FRIENDS wordt in dat geval aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG. 
 25. Romana & FRIENDS zal de persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan de uitvoering van de overeenkomst en zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan daarvoor strikt noodzakelijk is. Romana & FRIENDS treft passende technische en organisatorische maatregelen zoals bedoeld in de AVG. 
 26. Romana & FRIENDS zal, anders dan ter uitvoering van de overeenkomst, de betreffende persoonsgegevens niet delen met derden of derden toegang geven (actief dan wel passief) tot deze persoonsgegevens en Romana & FRIENDS zal, anders dan ter uitvoering van de overeenkomst, geen derde partijen betrekken bij de verwerking van de persoonsgegevens zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. De gegevens zullen niet worden verwerkt buiten de Europese Unie. 
 27. Romana & FRIENDS vervult haar eigen verplichtingen en verleent bijstand aan de wederpartij om aan zijn verplichtingen te voldoen voortvloeiend uit de AVG. Daaronder vallen in ieder geval ook de rechten van de wederpartij (een betrokkene zoals bedoeld in de AVG), waaronder maar niet beperkt tot het recht op inzage en het recht op gegevenswissing. 
 28. Een mogelijke inbreuk op de verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel 16 en de AVG zal onmiddellijk door Romana & FRIENDS aan de wederpartij worden gemeld. Romana & FRIENDS zal een verwerkingsregister bijhouden waarin alle mogelijke inbreuken worden bijgehouden. 
 29. Bij beëindiging van de overeenkomst zal Romana & FRIENDS de persoonsgegevens zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel 16 naar de keuze van de wederpartij in het geheel of gedeeltelijk aan hem terugbezorgen dan wel wissen.